Vanaf een bestelwaarde van € 29,90 worden geen transportkosten in rekening gebracht
 
FFP kopen

AV

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van consumenten en bedrijven in onze online shop (www.ffpshop.de/be/nl).   

Een "consument" wordt gedefinieerd als "elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen". Een "onderneming" wordt gedefinieerd als "elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, met inbegrip van zijn verenigingen".

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor toekomstige zakelijke relaties zonder dat dit opnieuw hoeft te worden vermeld. Indien de onderneming afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden heeft, worden deze bij deze weerlegd; zij worden slechts onder voorbehoud van onze uitdrukkelijke toestemming onderdeel van het contract.

2. Contractuele partners, sluiting van het contract en mogelijkheden tot correctie

De koopovereenkomst komt tot stand met Dräger Safety AG & Co. KGaA.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

Abobestellung NL:

Naast de aankoop van de geselecteerde artikelen heeft u ook de mogelijkheid om een contract af te sluiten voor de maandelijkse levering van bepaalde hoeveelheden artikelen ("Abonnement"). De minimumduur van het abonnement bedraagt zes (6) maanden en wordt automatisch met nog eens maanden verlengd indien het niet schriftelijk (bv. per e-mail aan abo@ffpshop.de) wordt opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand tot het einde van het desbetreffende contract. Een vervroegde beëindiging is niet mogelijk, het buitengewone recht van opzegging blijft onverlet. De factuur wordt maandelijks opgemaakt, telkens vóór de levering, met de gekozen betalingsmethode.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Frans, Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

4. Leveringsvoorwaarden

Voor leveringen brengen wij geen verzendkosten in rekening.
De levering geschiedt binnen de voor de goederen in kwestie vastgestelde leveringstermijn en vanaf de ontvangst van uw betaling.
Goederen worden alleen verzonden naar afleveradressen in België.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

De producten die op onze site te koop worden aangeboden, kunnen niet in automatische kluisjes worden geleverd.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Creditcard
Bij het plaatsen van de bestelling voert u uw creditcardgegevens in.
Na bevestiging dat u de rechtmatige kaarthouder bent, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

Bancontact
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online dienstverlener van Bancontact en moet u zich authentiseren volgens de gekozen methode. Betaling zal pas doorgaan na succesvolle verificatie en bevestiging. U hoeft alleen maar de instructies te volgen die u tijdens het betalingsproces worden toegestuurd.

6. Herroepingsrecht ​​​​​​​

De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de informatie over het herroepingsrecht. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. Garantie en conformiteit

Deze bepaling is van toepassing op consumenten:

De wettelijke garanties is van toepassing, met inbegrip van het het conformiteitsbeginsel volgens de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u op de productpagina en op specifieke informatiepagina's in de online shop.

Deze bepaling is van toepassing op ondernemingen:

Alleen het Duitse recht is van toepassing op de wettelijke garantie (gesetzliches Gewährleistungsrecht) in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse burgerlijk wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch). Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u op de productpagina en op specifieke informatiepagina's in de online shop.

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van  geschillen.
Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

10. Slotbepalingen

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een handelaar (Kaufmann) bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de enige plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en ons de vestigingsplaats van onze onderneming.

23.06.2021