Vanaf een bestelwaarde van € 29,90 worden geen transportkosten in rekening gebracht
 
FFP kopen

Herroepingsrecht

Herroepingsinstructies en voorbeelden van herroepingsformulieren

Consumenten (§ 13 BGB) hebben in het geval van het sluiten van een (individuele) koopovereenkomst  het hierna onder  punt A. beschreven en in geval van een abonnementsovereenkomst het hierna onder  punt B. beschreven herroepingsrecht.

A. Herroepingsrecht en modelformulier voor herroeping van (individuele) verkoopovereenkomsten

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstr. 1, 23560 Lübeck, Duitsland, telefoon +49 451-882 0, telefax: +49 451-882 2080, e-mailadres: kontakt@ffpshop.de) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welke van deze twee mogelijkheden zich eerder voordoet.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het aan ons terug.)

 • Aan Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstr. 1, 23560 Lübeck, Duitsland, telefax: +49 451-882 2080, e-mailadres: kontakt@ffpshop.de:
 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/ de verrichting van de volgende dienst(en) (*)
 • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

B. Herroepingsrecht en modelformulier voor herroeping bij een abonnementsovereenkomst

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstr. 1, 23560 Lübeck, Duitsland, telefoon +49 451-882 0, telefax: +49 451-882 2080, e-mailadres: kontakt@ffpshop.de) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welke van deze twee mogelijkheden zich eerder voordoet.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het aan ons terug.)

 • Aan Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstr. 1, 23560 Lübeck, Duitsland, telefax: +49 451-882 2080, e-mailadres: kontakt@ffpshop.de:
 • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/ de verrichting van de volgende dienst(en) (*)
 • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.